Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GALERIABUDOWLANA.PL

 
1. DEFINICJE 
Terminy użyte w niniejszym dokumencie, zapisane wielką literą, otrzymują znaczenie nadane im poniższymi definicjami.
Konto - indywidualny panel, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach, prowadzony przez KIM Sp. z o.o. pod unikalną nazwą (login).
Kupujący – użytkownik odwiedzający Stronę Sklepu Internetowego lub podejmujący działania zmierzające do nabycia Towarów lub nabywający Towary w ramach Oferty.
Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru
Sklep Internetowy - platforma handlowa on-line prowadzona przez KIM Sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Sprzedający - podmiot podejmujący działania zmierzające do zbycia Towarów KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Strona Internetowa Sklepu - witryna internetowa, znajdująca się pod adresem https://galeriabudowlana.pl/, w ramach której Sprzedający prowadzi sprzedaż Towaru.
Transakcje - procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy użytkownikami a Sprzedającym.
Regulamin - niniejszy regulamin, określający w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Towaru, uprawnienia Kupującego związane z zakupionym Towarem oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji.
Rejestracja - o procedura zakładania Konta, niezbędna do korzystania przez Kupującego ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
Towar - rzecz będąca przedmiotem Oferty
 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
2.1.
Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-716) przy ul. Bartyckiej 114, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000106056, NIP: 844-18-09-717, REGON: 790315559, kapitał zakładowy: 3.500.000,00-zł.
2.2.
Informacje o Towarze, podane na Stronie Internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.3.
Korzystając ze Strony Internetowej Sklepu zabrania się działań utrudniających lub zakłócających jego funkcjonowanie, jak również zamieszczania treści o charakterze obraźliwym bądź stanowiących groźbę.
 
3. ZAMÓWIENIE - ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 
3.1.
Ceny Towaru, wskazane na Stronie Internetowej Sklepu są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na Stronie Internetowej Sklepu .
3.2.
Zamówienie w cenie przedstawionej na Stronie Internetowej Sklepu można złożyć wyłącznie poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu. Cena towaru w sklepie internetowym może różnić się od ceny towaru w sklepie stacjonarnym oraz w innych kanałach sprzedaży internetowej. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinach pracy Sklepu Internetowego, w sobotę, niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy, realizowane są w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Godziny pracy sklepu dostępne są w zakładce Kontakt.
3.3.
Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja, ani logowanie przez Kupującego. W przypadku rejestracji wymagane jest podanie w formularzu m.in. hasła dostępu do Konta. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania hasła osobom trzecim oraz ochrony hasła przed nieuprawnionym dostępem takich osób. Czynności osób trzecich w Sklepie Internetowym, którym Kupujący udostępnił hasło, traktuje się jak czynności Kupującego. 

3.4.
Do zrealizowania procesu Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest:
  1. akceptacja Regulaminu;
  2. wskazanie adresu Kupującego;
  3. wskazanie danych Odbiorcy i adresu miejsca dostawy (chyba że Towar jest kupiony z opcją odbioru osobistego);
  4. wskazanie numeru telefonu Kupującego;
  5. wskazanie adresu e-mail;
  6. dokonanie płatności za zakupiony Towar.
3.5.
Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi w momencie przyjęcia zamówienia przez sklep.
3.6.
Złożone przez Kupującego zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, wysłaną na adres e-mail wskazany przez Kupującego.
3.7.
W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 
4. CENY I PŁATNOŚCI 
4.1.
Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. gotówką za pobraniem – przy odbiorze przesyłki (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia)
  2. przelew bankowy - przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego)
  3. przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
  4. inne formy płatności, którymi można realizować płatność on-line: Blik, przelew elektroniczny, karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu płatności przez Kupującego. Płatności są obsługiwane przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP: 585-13-51-185 oraz Polskie ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie, adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.
4.2.
Do momentu otrzymania przez Sprzedającego zapłaty za Towar, pozostaje on własnością Sprzedającego. W przypadku nieuiszczenia przez Kupującego płatności w terminie, Sprzedający wyznaczy mu dodatkowy termin i poinformuje o tym fakcie Kupującego.
4.3
W przypadku zwrotu środków Sprzedawca dokonuje zwrotu na konto bankowe Kupującego.
 
5. DOSTAWA 
5.1.
Dostawa Towaru jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia.
5.2.
Towar, będący przedmiotem zamówienia wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, paczkomatów, punktów odbioru lub transportem własnym Sprzedającego. Transport własny realizowany jest tylko na terenie Warszawy.
5.3.
Czas realizacji zamówienia, to czas potrzebny na skompletowanie, spakowanie, nadanie zamówionego Towaru oraz jego transport do Kupującego.
5.4.
Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie przesyłki nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Kupujący ma prawo żądać odnotowania tego faktu w protokole szkody, podpisanym przez przewoźnika.
5.5.
Sprzedający nie ponosi winy za niedostarczenie lub opóźnienia w dostawie zamówionego Towaru w przypadku, gdy Kupujący podał błędne dane adresowe.
 
6. PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
6.1.
Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, wysyłając je na adres siedziby Sprzedającego lub na adres e-mail, podany przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło doręczenie zamówionego Towaru. Kupujący może również skorzystać z gotowego formularza z oświadczeniem (wzoru), który dostępny jest na Stronie Internetowej Sklepu (pobierz formularz oświadczenia).
6.2.
W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy, zakupiony Towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wraz z dowodem, potwierdzającym zakup (szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Odstąpienie od umowy).
6.3.
Zwracany przez Kupującego Towar należy opakować w odpowiedni sposób, zabezpieczający przed uszkodzeniami przesyłki w trakcie transportu.
6.4.
Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący.
6.5. 
Sprzedający dokonuje zwrotu płatności, na konto bankowe Kupującego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
6.6.
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych na specjalne, indywidualne zamówienie Kupującego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 
7. RĘKOJMIA I REKLAMACJE 
7.1.
Sprzedający oświadcza, iż dostarczany przez niego Towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
7.2.
W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, Strony ograniczają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy do dwóch lat licząc od dnia wydania towaru.
7.3.
Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową Kupujący może kierować składając stosowne oświadczenie na piśmie, wysyłając je na adres siedziby Sprzedającego Kupujący może również skorzystać z gotowego formularza z oświadczeniem (wzoru), który dostępny jest na Stronie Internetowej Sklepu (pobierz formularz oświadczenia).
7.4.
Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 
8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
8.1.
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, publikowanych na Stronie Internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
9.1.
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.2.
Dokonanie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia dotyczące konsumentów, w tym w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy, stosuje się również do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 roku przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Szanowni Klienci,
Uprzejmie informujemy, że zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia dotyczące konsumentów, w tym w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy, stosuje się również do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 roku przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zaloguj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (ORLEN paczka (do 2 dni) - gratis dla zamówień za min. 1800 zł) już od 1 800,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium